Privacy statement

Dit is het privacy statement van Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot met vestigingen Heerbeeck College, Willem de Zwijgerweg 150 en Kempenhorst College, Eikenbussel 1 (adres) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17109461, hierna ‘de school’.

Toepasselijkheid

Het privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons verstrekt wordt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of een onderwijskundig rapport. Ook gaat het om de informatie, die uit ons onderwijs voortkomen.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers en betrachten daarom zorgvuldigheid bij het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De school is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij ons erop richten welke persoonsgegevens wel of niet worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er ook verantwoordelijk voor dat wij niet te veel persoonsgegevens verwerken of bewaren. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Welke gegevens

De volgende soorten persoonsgegevens verwerkt de school:

 • Contactgegevens waaronder naam-, adres-, woonplaats, emailadres,
 • Nummers, die de overheid verlangt
 • Gegevens over verblijfstatus en nationaliteit
 • Gegevens, die afgeleid zijn van medische, psychologische of orthopedagogische gegevens (bijvoorbeeld dyslexieverklaring of handelingsadvies)
 • Gegevens, die betrekking op het verloop van het onderwijs en resultaten van proefwerken, toetsen of examens.
 • Gegevens, die nodig zijn voor uitvoering van een overeenkomst
 • Beeldmateriaal
 • Andere gegevens, die specifiek in een wet zijn vastgelegd.

Omgang met de aangeboden gegevens, die niet of kort worden verwerkt

Het komt voor dat wij gegevens krijgen, die op zichzelf niet nodig zijn voor onderwijs, examinering of financiën. Als wij deze gegevens op voorhand herkennen als gegevens, die niet bij ons thuis horen, verwerken wij ze niet. Ook kan iemand van de school verstrekte gegevens vertalen in een instructie of handelingsadvies, waardoor het niet langer nodig is de oorspronkelijke gegevens te verwerken, maar alleen de bewerkte gegevens, die de school wel mag verwerken. Ook hebben leerlingen, ouders en medewerkers recht op verwijdering van gegevens, als die niet (meer) nodig zijn voor het onderwijs of als die gegevens onjuist zijn.

Doelen voor verwerking persoonsgegevens

De volgende gegevens verwerken wij voor het doel om onderwijs te verzorgen: De gegevens op het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport

 • Alle gegevens, die nodig zijn voor het onderwijs
 • Alle gegevens, die nodig zijn voor de (sociale) veiligheid op school
 • Alle gegevens, die nodig zijn voor betrokkenheid van ouders, vrijwilligers en professionals bij het onderwijs
 • Alle gegevens voor begeleiding van de leerling (pedagogisch dossier) en studieadvies

Als dat nodig is verwerken wij ook uw persoonsgegevens ook voor de volgende andere doeleinden:

1. De medezeggenschap op school
2. De verantwoording voor de kwaliteit van het onderwijs aan de overheid alsook voor het voldoen aan de voorwaarden voor bekostiging door de overheid (inclusief accountant en onderwijsinspectie)
3. Ontwikkeling van leermiddelen
4. De leerplicht
5. Het aanmaken van een account binnen de omgeving van Kennisnet en Magister
6. Uitvoering van taken, die voortvloeien uit de wet of het algemeen belang.
7. Optreden als werkgever

Voor de samenwerking met andere organisaties, met name Orion en de VO-raad zullen wij alleen persoonsgegevens verwerken na verkregen toestemming.

Uitzonderingen op informatieverstrekking door de school

Als u niet zelf de gegevens aan de school heeft verstrekt of als u de informatie al heeft ontvangen of kan inzien in een voor u toegankelijk bestand, zoals Magister, zal de school u op een informatieverzoek daarover zo mogelijk informeren. Dit zal niet gebeuren als de verstrekking van informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Zodra het weer wel mogelijk wordt zal de school de informatie alsnog verstrekken. Als een beroepsgeheim speelt zal de informatie bij die persoon vandaan moeten komen, die dat beroepsgeheim heeft.

De school bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het kan langer zijn als er technische mogelijkheden zijn om gegevens voor een grotere groep te verwijderen, en handmatige verwijdering niet aan de orde is geweest.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Op school worden resultaten bereikt door het afleggen van toetsen of door gesprekken met personen. Er vindt op school met de informatiesystemen geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering plaats. Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Emailadressen functionaris gegevensbescherming en privacy-officer

Vragen kunnen worden gesteld aan de functionaris gegevensbescherming via fg@orionscholen.nl. De privacy-officer binnen de school is bereikbaar onder AVG@voboscholen.nl.

Als u als belanghebbende zich niet kunt vinden in een verwerking door VOBO kunt u uw bezwaar eveneens richten aan de privacy-officer via AVG@voboscholen.nl . Tenslotte heeft een belanghebbende het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derden als dit nodig is om de hierboven genoemde doelen te bereiken. Wij doen dit sowieso als er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Ook delen wij gegevens als dat nodig is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, bijvoorbeeld het delen van bepaalde gegevens met digitale uitgevers ten behoeve van het verzorgen en ontwikkelen van het onderwijs.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst volgens het model dat de VO-raad heeft opgesteld. Als een verwerkersovereenkomst volgens het model van de VO-raad niet mogelijk is  

nemen we zelf alle maatregelen om ervoor te zorgen dat hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt bereikt en sluiten we zo een verwerkersovereenkomst. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw toestemming.

Geen commerciële doeleinden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken nu alleen gebruik van cookies, die nodig is om de kwaliteit of effectiviteit van onze website te meten.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij kunnen losmaken uit onze beveiligde omgevingen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voboscholen.nl. We reageren zo snel mogelijk, bij een eenvoudig af te handelen verzoek binnen een maand buiten de schoolvakanties en bij een complex verzoek binnen drie maanden buiten de schoolvakanties.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de school door invulling en mailen van het contactformulier. Deze vindt u op de website onder het kopje “contact”.