Privacy statement

d.d. 27-06-2023

Dit is het privacy statement van Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot met vestigingen Heerbeeck College, Willem de Zwijgerweg 150, 5684 SL, Best en Kempenhorst College, Eikenbussel 1, 5689 AA, Oirschot ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17109461 , hierna ‘de school’.

Toepasselijkheid

Het privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons verstrekt wordt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of een onderwijskundig rapport. Ook gaat het om de informatie die uit ons onderwijs voortkomt.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers en betrachten daarom zorgvuldigheid bij het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De school is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij ons erop richten welke persoonsgegevens wel of niet worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er ook verantwoordelijk voor dat wij niet teveel persoonsgegevens verwerken of bewaren. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. 

Welke gegevens

De volgende gegevens verwerken wij voor het doel om onderwijs te verzorgen:

  • Alle gegevens op het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport;
  • Alle gegevens, die nodig zijn voor het onderwijs;
  • Alle gegevens, die nodig zijn voor de (sociale) veiligheid op school;
  • Alle gegevens, die nodig zijn voor betrokkenheid van ouders, vrijwilligers en professionals bij het onderwijs;
  • Alle gegevens, waarvoor u toestemming heeft verleend.

Vaak krijgen wij gegevens, die niet nodig zijn voor het onderwijs. Als wij deze gegevens op voorhand herkennen als gegevens, die niet bij ons thuis horen, nemen wij ze niet op. Ook hebben leerlingen, ouders en medewerkers recht op verwijdering van gegevens, als die niet (meer) nodig zijn voor het onderwijs of als die gegevens onjuist zijn.   

Andere doelen voor verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende andere doeleinden:

  1. De medezeggenschap op school;
  2. De verantwoording voor de kwaliteit van het onderwijs aan de overheid;
  3. Ontwikkeling van leermiddelen;
  4. De leerplicht;
  5. Het aanmaken van een account binnen de omgeving van Kennisnet en Magister.

De school bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Wij doen dit sowieso als er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Ook doen wij dit als dat nodig is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst volgens het model, dat de VO-raad heeft opgesteld. Als dat niet mogelijk is nemen we zelf alle maatregelen om ervoor te zorgen dat hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt bereikt. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw toestemming.

Geen commerciële doeleinden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij maken nu alleen gebruik van cookies die nodig zijn om de kwaliteit of effectiviteit van onze website te meten. Het gaat om Google Analytics: op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet (de zogeheten “cookiewet”).

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) , indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij kunnen losmaken uit de beveiligde omgeving van Kennisnet. Wij volgen hierbij de jurisprudentie over de AVG en passen die toe.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voboscholen.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de school door invulling en mailen van het contactformulier. Deze vindt u op de website onder het kopje “contact”.